طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1824.2294

چکیده
  یکی از زیر مجموعه های فرهنگی در کشور ما ورزش است و به عبارتی ورزش یکی از ارکان توسعه فرهنگ است. هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی درباشگاه های حرفه ای فوتبال ایران و در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران چگونه است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری است. همچنین تحقیق ...  بیشتر

تأثیر توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیدیعقوب حسینی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 191-204

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین اثر دو متغیر سازمانی توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینه‌یابی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق، کلیه دانشجویانی بودند که با ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های شهر تهران به عنوان داوطلب همکاری می‌کردند(338n=). به منظور نمونهگیری ...  بیشتر