نویسنده = مرتضی دوستی
تعداد مقالات: 5
شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1363.1941

الهام جیحونی؛ نصرالله محمدی؛ مرتضی دوستی؛ سعید امیرنژاد


طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1180.1814

علی چوری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


تحلیل عوامل فناورانه/ آموزشی موثر بر ترویج وتوسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1259.1872

مرتضی دوستی؛ منصوره مهدی نژاد؛ سعید تابش


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 183-210

10.22034/ssys.2022.640

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 237-256

10.22034/ssys.2022.648.1440

فاطمه شایگان؛ مرتضی دوستی