نویسنده = علیمحمد امیرتاش
تعداد مقالات: 1
تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش