نویسنده = سارا کشکر
تعداد مقالات: 5
واکاوی پدیده سقف شیشه‌ای، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر در مدیریت ورزش زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1628.2139

عاطفه حبیبی راد؛ حبیب هنری؛ سارا کشکر؛ غلامرضا شعبانی بهار


الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1981.2404

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1940.2374

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 73-92

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری


تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 145-164

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی