تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ‌سازمانی بر بهره‌وری بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون‌های ورزشی چون کاراته در سال‌های اخیر اهمیت بالایی پیدا نموده؛ لذا هدف از انجام بررسی حاضر تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر بهره‌وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از ...  بیشتر

طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ محمدحسن فردوسی؛ زهرا هژبرنیا؛ نجف آقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2196.2571

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری ...  بیشتر

تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

محمد باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1189.1817

چکیده
  امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و برنامه‌های ورزش یک سازمان، اهمیت فعالیت‌ها، هدف‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد.هدف این پژوهش تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری و سازمانی ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته ...  بیشتر

تعیین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)

حمید فروغی پور؛ معصومه احدی نژاد؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 273-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1535.2059

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تعین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش 280 نفر از کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است که به روش تصادفی ...  بیشتر