نویسنده = علیرضا محسنی تبریزی
تعداد مقالات: 2
مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 9-32

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی


تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 9-44

رضا کریمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ مهرداد نوابخش