نویسنده = نجف آقایی
تعداد مقالات: 3
ارتباط علی بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (ارائه مدلی برای باشگاه های بدن سازی)

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 189-204

محسن محمودی؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان


طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 255-272

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی


راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 9-26

علی Ali؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی