نویسنده = یعقوب بدری آذرین
تعداد مقالات: 2
تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

دوره 21، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 295-312

10.22034/ssys.2022.1088.1744

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی


بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 175-192

10.22034/ssys.2021.462

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع