نویسنده = محمد طاهری حسین آبادی
تعداد مقالات: 1
تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی– ورزشی دربند تهران با رویکرد مدیریت پایدار ورزش

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.485

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ هومن بهمن پور