نویسنده = زهرا علی پور درویشی
تعداد مقالات: 2
ارائه مدل عوامل موثر بر وندالیسم ورزشی با رویکرد جامعه شناختی در محیط های ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2433.2757

سارا السادات پوررحمت؛ زهرا علی پور درویشی؛ شیوا ازادفدا؛ شهلا حجت


فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 395-418

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی