نویسنده = سید مصطفی طیبی ثانی
تعداد مقالات: 2
تعیین ظرفیت گردشگرپذیری منطقه کوهستانی– ورزشی دربند تهران با رویکرد مدیریت پایدار ورزش

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.485

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ هومن بهمن پور


تأثیر سبک‌های رهبری بر اشتیاق شغلی با میانجی‌گری پدیده صخره شیشه‌ای زنان در ورزش جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 135-152

رمیصا جالسیان؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرصل؛ سید مصطفی طیبی ثانی