نویسنده = ابوالفضل تجرد
تعداد مقالات: 1
فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 395-418

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی