نویسنده = مظفر یکتایار
تعداد مقالات: 6
تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1148.1787

صدیق محمودی؛ مظفر یکتایار؛ مهرداد محرم زاده


ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1749.2247

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه


مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور با

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1765.2250

محمد نوروزیان؛ مژگان خدامراپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطانپناه


تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2241.2606

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ مظفر یکتایار


طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2065.2473

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه سادات زرگر


ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 113-124

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر