نویسنده = سیدمحسن حجت خواه
تعداد مقالات: 1
نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 61-72

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی