نویسنده = محمد احمدی زیدکندی
تعداد مقالات: 1
بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 265-285

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی