نویسنده = سید عبدالحمید احمدی
تعداد مقالات: 1
شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 9-32

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی