نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 2
تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 145-164

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی


بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 43-56

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان