بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1667.2170

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق که با ورزش و ساختار حقوقی ورزش آشنایی دارند می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع، بررسی انجام شد و در نهایت بیست نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از طریق ...  بیشتر