نویسنده = سیدنصراله سجادی
تعداد مقالات: 2
سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 185-202

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی


طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 10-36

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری