تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1940.2374

چکیده
  مدیریت با برنامه‌ریزی سیستماتیک نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کرده و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه کند. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف این تحقیق تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین ...  بیشتر