نویسنده = سید رضا حسنی
تعداد مقالات: 1
مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1963.2392

مریم نظری منتظر؛ فرشید نمامیان؛ سید رضا حسنی