شناسایی شرایط علی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور (مطالعه ای با رویکرد گرندد تئوری)

جمشید وزیری؛ علی محمد صفانیا؛ رضا نیک بخش؛ علی اصغر درودیان

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.484

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شرایط علی موثر بر شناخت استعدادهای ورزشی مدارس سمای کشور است. روش شناسی در این پژوهش از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه‌های تحقیق صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب نظران حوزه استعدادیابی و برخی از مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان اصلی مدارس سمای کشور ...  بیشتر

مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی

محمدصادق کبودانی؛ علی اصغر درودیان؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 325-342

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.470

چکیده
  تیر اندازی با کمان، ورزش ملی و مذهبی ایرانیان با تاریخچه ای کهن می باشد. الزام انجام این ورزش وجود و رعایت ایمنی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی است. این تحقیق توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران بود که ...  بیشتر