نویسنده = فاطمه غلامی هوجقان
تعداد مقالات: 1
مطالعه تغییرات چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و صفوی

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 21-40

فاطمه غلامی هوجقان؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش