نویسنده = سید مالک صادقیان
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 43-56

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان