کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ابعاد جهانی شدن
تعداد مقالات: 1
نسبت جهانی شدن و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر آبدانان)

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 51-70

جابر مولایی؛ یارمحمد قاسمی؛ مهری مرادخانی