کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ورزش همگانی
تعداد مقالات: 6
پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 59-80

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 203-216

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 189-204

مجتبی خزاعی اسفزار؛ ایمان صفایی


تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 145-164

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی