شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 389-406

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.949.1644

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران بود.روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی (به روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و بررسی پیشینه های تحقیق انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عامل و هیئت رئیسه باشگاه‌های ورزشی معتبر، مربیان، ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت‌های تولید‌کننده پوشاک ورزشی در ایران

فیروزه حاج علی اکبری؛ جهان افروز احمدزاده

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 181-194

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت­های تولید کننده  پوشاک ورزشی در ایران است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان  شرکت­های دایی و مجید به تعداد 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 105 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب ...  بیشتر