کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تجربه زیسته
تعداد مقالات: 1
تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 73-94

محسن کیانی؛ مهرانگیز محمدخانی؛ سوده مقصودی