کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: احساس خود سودمندی
تعداد مقالات: 1
ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبة تنیس روی میز کشور

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 295-310

مونا رضایی؛ کیوان ملا نوروزی؛ مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ احمد حسن زاده؛ بهروز منتقمی