بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1667.2170

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق که با ورزش و ساختار حقوقی ورزش آشنایی دارند می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع، بررسی انجام شد و در نهایت بیست نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از طریق ...  بیشتر

طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1824.2294

چکیده
  یکی از زیر مجموعه های فرهنگی در کشور ما ورزش است و به عبارتی ورزش یکی از ارکان توسعه فرهنگ است. هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی درباشگاه های حرفه ای فوتبال ایران و در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران چگونه است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری است. همچنین تحقیق ...  بیشتر