شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

مهدی آرمندنیا؛ محبوبه نقوی؛ برانوش نیک بین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1815.2289

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی) بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی صاحب ...  بیشتر

طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1824.2294

چکیده
  یکی از زیر مجموعه های فرهنگی در کشور ما ورزش است و به عبارتی ورزش یکی از ارکان توسعه فرهنگ است. هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی درباشگاه های حرفه ای فوتبال ایران و در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران چگونه است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری است. همچنین تحقیق ...  بیشتر

اولویت های موضوعی حوزه ورزش
شناسایی شاخص‌های اثرگذار در توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری با رویکرد مدل زمینه‌ای

مهدی محمودی یکتا؛ محسن ظریفی خامنه؛ علی خزائی؛ محسن حلاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2527.2826

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری بود. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات اکتشافی؛ به لحاظ نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ استراتژی استقرایی و به لحاظ ماهیت داده‌ها در زمره پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1990) است. جامعه آماری پژوهش را اعضای فدراسیون ...  بیشتر

تاثیر دیپلماسی ورزشی بر قدرت نرم در نظام بین‌الملل
دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 143-159

چکیده
  امروزه، کاربرد  قدرت نرم و بومی سازی آن در تحولات نظام اقتصادی- سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که آن را در سه بعد  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از متغیرهای فرعی در بخش فرهنگی، ورزش می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، به دنبال تحلیل ماهیت قدرت نرم ...  بیشتر