بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (موردمطالعه: دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

3 دانشگاه فرهنگیان، پردیس فرهنگیان شهرهمدان

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (و ابعاد سه‌گانه آن) بر مدیریت بدن در بین دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان است. از نظریه‌های بوردیو، شیلینگ، مارتین و گانتز استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 182 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای متناسب با حجم است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماریspss و AMOS توصیف و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد سه‌گانه سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است و شاخص‌های برازش مدل مقادیر قابل قبولی را نشان داده است. هم‌چنین داده‌های گردآوری شده از نمونه مورد مطالعه با مدل مفهومی پژوهش سازگاری و تناسب لازم را داشت؛ بنابراین، مدل مفهومی کلی پیشنهادی در این پژوهش، مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401