ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران: گروه تربیت بدنی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران طراحی گردید. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری بخش کیفی را نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه مالکیت فکری تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، 12 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. در بخش کمی؛ جامعه آماری شامل پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش بودند که تعداد این افراد حدود 210 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس و با توجه به جدول مورگان تعداد 132 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخه 20 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش برخی موجبات علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌ای، پیامدها، راهبردها وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد. به صورت کلی جهت توسعه حاکمیت فکری نیاز است تا ضمن توجه به قوانین، شرایط ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، برخی مسائل مربوط به دولت، رسانه و افراد سودجو مدیریت گردد. در این بین تحقیق حاضر مشخص نمود که بهبود مسئولیت اجتماعی، عدالت محوری و کنترل سرقت‌ها نقش مهمی در جهت توسعه حاکمیت فکری در ورزش دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401