تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی.دانشگاه مازندران.بابلسر.ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، فرصت ‌های شناسایی‌شده توسط گروه دلفی در دو دور بررسی شد؛ در مرحله نهایی رتبه‌بندی فرصت های شناسایی‌شده برای رتبه‌بندی فرصت ها از آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی با میانگین رتبه‌ای 63/4، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ اقتصادی و زیرساختی، در نظر گرفتن اسب اصیل ترکمن به عنوان ثروت ملی و ابزاری جهت ورود به عرصه رقابت جهانی از نظر اقتصاربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 43/5، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با میانگین رتبه‌ای 55/1، بیشترین تاثیر را داشته اند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 6 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور محاسبه پایایی، با استفاده از نرم‌افزار spss 23، پایایی کل پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت،و عدد 85/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401