طراحی مدل توسعه اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین موانع و راهکارهای اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) و از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. به منظور گردآوری داده ها در مرحله کیفی تحقیق از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد صاحب‌نظر استفاده شد و در مرحله بعد با توجه به اطلاعات و داده‌های به دست آمده، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 12 مولفه و 96 گویه طراحی و توزیع شد. در مرحله کیفی، ابتدا از روش نمونه‌گیری هدفمند و در ادامه کار از روش نمونه‌گیری نظری استفاده شد. در مرحله کمی نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند تعداد 98 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج نشان داد سه مقوله اصلی گرایش جامعه به ورزش، خصوصی‌سازی در ورزش و بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان عوامل علّی؛ چهار مقوله شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و توانایی کارآفرینان ورزشی استان خراسان جنوبی به عنوان عوامل زمینه‌ای؛ همچنین هفت مقوله اصلی موانع اقتصادی، اطلاعاتی، مدیریتی، قانونی، ساختاری، فرهنگی و رفتاری به عنوان موانع توسعه اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی شناسایی شد. علاوه بر این پنج مقوله اصلی گردشگری ورزشی، تولیدات ورزشی، خدمات ورزشی، رقابت های ورزشی و آموزش ورزش به عنوان پتانسیل های اشتغال زایی در ورزش استان شناسایی شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401