چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

چکیده

خانواده نقش مهمی در همبستگی اجتماعی دارد و هر نوع تحول در روابط زوجین آن را متاثر می سازد. یکی از تحولاتی که بنیان خانواده را سست و ناپایدار می‌سازد، ارتباط فرا زناشویی همسران است. ارتباط نامتعارف به معنای عدم پایبندی به تعهد ازدواج بوده و با توجه به این‌که بنیان خانواده و در نتیجه ارکان جامعه را با مخاطره مواجه می‌کند؛ واکاوی آن اهمیت دارد. از این‌رو مسئله اصلی در این پژوهش، شناسایی چرایی ارتباط فرا زناشویی مردان متاهل جوان بوده که با رویکرد کیفی، بر مبنای گراندد تئوری و با تکنیک مصاحبه عمیق بدون ساختار انجام شده است. داده‌‌های موردنیاز با مصاحبه از 15 نفر از مردان جوان متأهل شهر تهران با سابقه رابطه فرا زناشویی که مایل به مشارکت در تحقیق بودند جمع‌آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل فردی، نگرشی،ازدواج نامناسب، تعاملی/ارتباطی و عوامل محیطی در شروع رابطه نامتعارف زوجین موثر بوده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401