فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه تحقیقات گزارش شده در زمینه بررسی نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی بود. از بین جامعه آماری 11 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تعداد 103 فرضیه پژوهشی از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در سه طبقه عوامل رسانه ای، اجتماعی و گردشگری طبقه بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده به صورت جداگانه از نرم افزارهای CMA2 و SPSS استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان داد که اندازه اثر کلی همه عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی برابر 0.277=r است(0.000=p). همچنین بر طبق نتایج، اندازه اثر عوامل رسانه ای برابر0.243=r ، عوامل اجتماعی 0.374=r و عوامل گردشگری برابر 0.225=r بدست آمد که همه اندازه اثرات بر طبق نظر کوهن در حد متوسط ارزیابی شد.از تلویزیون، اینترنت و رسانه های نوین به سبب دسترسی آسان و همچنین برای معرفی پتانسیل های گردشگری و جاذبه های ورزشی یک منطقه می توان بیشترین بهره را برد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401