تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای این ورزش فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد. نتیجه کلی مطالعات آمایش فوتبال نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای فوتبالی در پهنه ایران وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژی های فوتبال ایران رقابتی بدست آمد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 فروردین 1401