بررسی نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزش

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و خراسان جنوبی بود. این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان جنوبی و کرمان شامل 90 نفر بودند که بر روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال، پرسشنامه مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت، پرسشنامه استاندارد حکمرانی خوب اردکانی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت سرمایه اجتماعی ، حمایت اجتماعی و حکمرانی خوب در بین مدیران و کارشناسان دو استان از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی می تواند بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان موثر باشد. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر دو متغیر سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی می توانند به عنوان دو عامل بهبود دهنده حکمرانی خوب در دستور کار مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 فروردین 1401