ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی/مدیریت ورزشی/پردیس بین المللی کیش/دانشگاه تهران

2 استاد تمام، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی ارائه مسیر آینده نگری در ورزش استان کرمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و با رویکرد آینده پژوهی بود، به منظور جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و تحلیل اثرات متقاطع استفاده شد. افراد مشارکت کننده در این پژوهش 40 خبره بودند که معیار اشباع نظری پژوهش مد نظر بود. برای تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری این متغیرها بر یکدیگر و دسته‌بندی آنها از روش تحلیل اثرات متقابل استفاده گردید. عوامل شناسایی شده براساس روند مصاحبه را وارد ماتریس تاثیر متقابل نموده و در قالب پرسشنامه عدم قطعیت‌ها در بین خبرگان توزیع گردید، از این راستا جایگاه هر متغیر پیرامون آینده مشخص و اثرپذیری و اثرگذاری آن تعیین شد. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل اثرگذار توسعه ورزش استان کرمان در مسیر آینده توسعه همه جانبه ورزش، حاکمیت قانون، محیط شناسی راهبردی، سازماندهی راهبردی، نیروی انسانی متخصص، شایستگی سالاری، بودجه راهبردی، عدالت محوری، رویکرد تغییر، هماهنگی راهبردی، مسئولیت پذیری، فرهنگ سازمانی، نظارت و ارزشیابی بودند. براین اساس پیشنهاد می شود تا به عوامل مذکور در آینده توجه ویژه گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 فروردین 1401