ارائه مدل اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی با تاکید بر پارامترهای غیرمالی (کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری دانشگاه علم و فرهنگ گروه مدیریت کسب و کار (کارشناسی ارشد) دانشگاه علم و فرهنگ سرپرست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدلی با پارامترهای غیرمالی در اولویت سرمایه گذاری در امور اجتماعی (با تأکید بر کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش استنتاج، از نوع توصیفی و اکتشافی می‌باشد. پرسشنامه پژوهش، ساخته محقق بوده و روایی آن توسط خبرگان متشکل از 2 گروه از خبرگان می‌باشد. این گروه خبرگان مشتمل بر صاحب نظران، اساتید دانشگاه و متخصصین در زمینه مدیریت سود و مبانی اخلاقی بوده و در اندازه گیری متغیرهای تحقیق جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ذی ربط، موسسات خیریه و نیکوکاری بوده است. در این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی و معناداری اثرات متغیرها روی یکدیگر نیز با استفاده از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای SMART PLS، EXPERT CHOICE، SPSSو EXCEL بهره گرفته شد. نتایج نشان داده است مدل پیشنهادی از دقت و قدرت کافی برخوردار است و با توجه به دستاوردهای تحقیق در زمینه تاثیر معیارهای اخلاقی،متولیان امور در کمیته ملی پارالمپیک می توانند سیاست های ترویجی جذب سرمایه گذاران یا پیشنهاد پروژه ها به افراد را با توجه به تاکید بر این معیارهای اخلاقی و متناسب با بینش و ارزش های اخلاقی یا اجتماعی سرمایه گذاران، تبیین نمایند

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401