" جوانان و کارزارهای انتخاباتی در ایران : مطالعه موردی انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

2 علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. ایران

4 علوم سیاسی، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران

چکیده

تحلیل رفتار انتخاباتی یکی از کارویژه‌های اساسی جامعه‌شناسی انتخابات است که پژوهشگر می‌تواند با مطالعه انتخابات‌های مختلف، الگوهای متعددی در رفتار انتخاباتی ارائه دهد. در پژوهش حاضر هدف شناسایی و تعیین مولفه های تاثیر گذار بر جذب جوانان به کارزارهای انتخاباتی کاندیدای پیروز ، انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 و 12 می باشد. بر همین اساس این تحقیق بر اساس نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از نظر روش، جزو تحقیقات توصیفی و از حیث گردآوری داده ها از شاخه پیمایشی است. با توجه به حجم نمونه، 384 عدد پرسشنامه تهیه و جهت جمع‌آوری اطلاعات در اختیار افرادی که به حسن روحانی رای داده بودند قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل های انجام شده بر اساس داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های آماری به این نتیجه رسیدیم که برنامه های ویژه انتخابات در مشارکت جوانان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نقش زیادی داشته است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401