تعیین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشگاه شهید بهشتی

4 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تعین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد جامعه آماری این پژوهش 280 نفر از کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 25گویه ای مدیریت تنوع فینک و همکاران(2001)، پرسشنامه 39گویه ای بهره وری منابع انسانی و پرسشنامه 21 گویه ای هویت اجتماعی هنری و همکاران(1999) استفاده شده است. پایایی برای مدیریت تنوع و هویت اجتماعی به ترتیب عبارتند از 0.91 ، 0.89و برای مولفه های بهره وری (0.84) به دست آمده است برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، نمودار، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart-PLS, SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت تنوع بر مولفه های بهره وری تاثیر مثبت داشته ولی بر مولفه قصد ترک خدمت(p=0/002، 451/0-) تاثیر منفی داشته است نقش میانجی ادراک ازهویت اجتماعی تایید شد. بپیشنهاد می شود که بهره وری سازمان خود را از طریق جذب کارکنان مستعد افزایش دهند. بنابراین سازمان ها با تمرکز بر برنامه های مدیریت تنوع به دنبال جذب کارکنانی با قابلیت ها و توانایی لازم و می تواند بهره-وری و عملکرد افراد را بالا برده و درنتیجه موفقیت سازمان را در پی داشته باشد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401