بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی/ دانشگاه هنر

2 عضو هیات علمی / دانشگاه بهشتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون هواداران، لیدرهای تماشاگران در استادیوم‌ها، ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی و متخصصین رسانه‌های ورزشی بود. به روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شده‌‌اند. در مرحله کیفی داده‌ها ، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل و یافته‌ها شامل66 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 10 مفهوم طبقه‌بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدل‌سازی مولفه‌های سرمایه‌ اجتماعی که بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال تاثیرگذاربوده‌اند، پرداخته شده‌ است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 200 نفرکه به صورت تصادفی، طبقه‌بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزار20 Spss و AMOS جهت ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص‌های نیکویی برازش (GFI) 913/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش سرمایه‌ اجتماعی بر شکل‌دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401