تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 کروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و برنامه‌های ورزش یک سازمان، اهمیت فعالیت‌ها، هدف‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد.هدف این پژوهش تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری و سازمانی ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته بود. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح‌های تحقیقی آمیخته اکتشافی بود. مرحله اول (کیفی) به روش گراندد تئوری بود؛ که در این راستا، افراد مرتبط با موضوع پژوهش و خبرگان ورزش کاراته کشور به‌صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته ‌شد. در نهایت، داده‌های حاصل از 20 مصاحبه به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. مرحله دوم (فاز کمی) به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود؛ که با استفاده از پرسشنامه 29 گویه برگرفته از بخش کیفی انجام گردید. آزمودنی در این فاز بصورت نمونه‌گیری در دسترس و شامل ورزشکاران،مربیان و دست‌اندرکاران لیگ برتر کاراته ایران که با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 278 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده‌های بدست آمده با تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان از اهمیت رسانه‌ها، منابع مالی و قوانین و مقررات در سطح سازمانی و نشان‌دهنده نقش ویژه این مؤلفه‌ها به‌منظور فراهم آوردن ساختاری مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401