تحلیل کلان روندهای کلیدی مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد تحلیل ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ورزش حرفه‌ای زنان یکی از چالش‌های حوزه ورزش در کشور به‌شمار می‌رود. برای گذر از این موقعیت و ارائه توسعه آن در آینده لازم است یک سیستم هشدار زودهنگام در این رابطه ارائه و بررسی روندهای پیش‌روی آن برنامه‌های استراتژیک طرح‌ریزی شود. این تحقیق روندهای موثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان ایران در آینده را شناسایی و خوشه‌بندی کرده است. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش‌های آینده‌پژوهی، تبیینی می‌باشد. داده‌های نظری با روش اسنادی و داده‌های تجربی با روش پیمایشی بر اساس روش دلفی تهیه شده است. مشارکت-کنندگان در پژوهش 20 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب‌نظر در حوزه‌ ورزش زنان بود که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرم-افزار‌ Micmac استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد پراکندگی متغیرهای کلیدی و مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای زنان در ایران، سیستمی ناپایدار دارند و از میان 40 عامل بررسی‌شده در این پژوهش، 12 عامل (کفایت سرمایه، مشارکت بخش خصوصی، درآمدزایی و تجاری‌سازی ورزش بانوان، سرمایه‌گذاری دولت، جذب سرمایه مالی، افزایش سطح درآمد، افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش، افزایش تعداد باشگاه‌های ورزشی در حوزه ورزش بانوان، حمایت جامعه از توسعه ورزش‌ زنان، افزایش زنان تحت پوشش ورزش قهرمانی، حمایت رسانه‌ها و کسب سهمیه در رقابت‌های المپیک) کلیدی‌ترین نقش را در آینده ورزش حرفه‌ای بانوان داشتند. کاربست این متغیرها به عنوان بستر ساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه ورزش حرفه‌ای بانوان ایران، بسیار اهمیت دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401