بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم وزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی-‌پیمایشی است، و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه‌آماری پژوهش را مدیران و مسئولان فدراسیون و مرکز ملی فوتبال ایران، مدیران مدارس فوتبال برتر و مربیان برتر فوتبال پایه کشور به تعداد 170 نفر (براساس آمار مرکز ملی فوتبال ایران) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 118نفر به عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته و چک‌لیست استاندارد گرسروتز استفاده گردید، که روایی پرسشنامه به تأیید متخصصان خبره رسید و پایایی آن نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از روش‌های آمار‌ توصیفی و آزمون‌های آمار استنباطی کلموگروف-اسمیرنوف، t تک نمونه‌ای و فریدمن به وسیله نرم‌افزار اس‌پی‌اس-اس-22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در تمامی مؤلفه‌ها که شامل ساختار گرسروتز در فدراسیون فوتبال، دانش مربیان، آموزش و تجربه یادگیری مربیان و مدیران، امکانات و زیرساخت‌های مدارس فوتبال، سازماندهی رویدادها، مالی و بازاریابی و دستیابی به اهداف است، فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز از وضعیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد. همچنین اولویت‌بندی مولفه‌های پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به مولفه دانش مربیان و پایین ترین رتبه نیز مربوط به مولفه مالی و بازاریابی بود. لذا آماده‌سازی منشور گرسروتز، راه‌اندازی فرصت‌های آموزش الکترونیک، تصویب بودجه‌ای انحصاری، سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه اماکن و تجهیزات گرسروتز، استفاده از کمک‌های حامیان مالی و ترویج فلسفه و فعالیت‌های فوتبال گرسروتز، از مهمترین اقدامات کاربردی می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401