طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم ورزشی

2 استان چهارمحال و بختیاری-اداره ورزش و شهرستان اردل- رئیس

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را مدیران و کارشناسان برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان، هیات های ورزشی و سازمان ورزش شهرداری و اعضای هیات علمی صاحب نظر در حوزه اوقات فراغت و ورزش به تعداد 21 نفر تشکیل می دادند. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی تا اشباع نظری و برای جمع‌آوری داده‌ها از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه بهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن بود که مقوله برنامه ریزی فراغت با محوریت ورزش به عنوان پدیده محوری می‌تواند نقش محوری در ارتباط سایر مقوله ها با هم داشته باشد. لزوم برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جدید مصرف کنندگان تاکید شد و راهبردهای برنامه ریزی مبتنی بر مشتری، مبتنی بر بر رویکرد، مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبتنی بر ساختار و مبتنی بر محیط به عنوان اصلی ترین راهبردها مورد توجه قرار گرفت. در نظر گرفتن این راهبردها می تواند پیامدهای مثبت فردی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401