شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران (خوراسگان)، ایران، ایران

4 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تایید مضامین مربیگری ورزش با استفاده از رویکرد آمیخته بود. مشارکت-کنندگان بخش کیفی شامل بیست نفر از مربیان و ورزشکاران بودند که معیارهای خاص پژوهش را داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کمی با استفاده از داده‌های مرحله کیفی پرسشنامه‌ای تهیه و پس از اخذ تایید روایی محتوایی متخصصان توسط 380 پاسخگو کامل شد. نتایج مدل معادلات ساختاری، کلیه مضامین را تایید کرد. سه مضمون پایه به ترتیب شامل بین‌فردی، درون‌فردی و محیطی بود. مضامین بین‌فردی شامل مدیریت (سازماندهی، به‌کارگیری، هدایت، برنامه‌ریزی، ارزیابی)، مهارت‌های مربیگری (انسانی-ارتباطاتی، فنی-آموزشی، ادراکی-رهبری و سیاسی)، رفتار مربیگری (هدایتی-اجتماعی، حمایتی-فرهنگی، رفتارهای ویژه)، روابط اجتماعی (با همکاران، ذی‌نفعان، ورزشکاران، رسانه‌ها) و بود. مضامین درون‌فردی شامل ویژگی‌های فردی (روانی، اخلاقی، شخصی)، فلسفه (تفکر هنرمندانه، عشق به کار، باورها و ارزش‌های مرکزی)، دانش مربیگری (قابلیت انتقال دانش؛ تئوریک، عملی) و تمایل به رشد و تعالی (یادگیری مداوم، داشتن روحیۀ پژوهشگری، کارآموزی) بود. مضمون محیطی شامل ایفای نقش (الگو، تخصص‌گرایی، معلمی)، موقعیت مسابقه (تاکتیک، راهبرد، آمادگی لجستیک برای مسابقه، تنتیجه‌گرایی)، موقعیت تمرین (آموزش تاکتیک، آموزش تکنیک، افزایش آمادگی جسمانی)، و شرایط محیطی (هدف ورزش، محیط ورزش، شاگردان) بود. یافته‌ها نشان داد علاوه بر مواردی که به فرد مربی مرتبط است، آنها نقش‌ها، وظایف و فعالیت‌های متعدد و متفاوتی دارند پس نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، از دانش و هنر خود برای بسترسازی مولفه‌های مورد نیاز برای هر موقعیت خاص استفاده نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401