اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای -شهرستان آمل -دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت االله آملی-دانشکده تربیت بدنی

2 09191272049 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

امروزه صعنت ورزش یکی از صنایع متنوع در تجارت جهانی بوده است. همچنین به لحاظ اقتصادی، یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران بود. روش پژوهش آمیخنه اکتشافی بود که در مرحله اول15 نفر از خبرگان ورزشی صاحب نظر به صورت هدفمند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند با تحلیل تم داده های کیفی 101کد مختلف در 6 تم اصلی و17تم فرعی تولید شد و برای مرحله کمی پرسشنامه های توسعه سرمایه گذاری با 76 سوال و توانمندسازی اقتصادی با 20سوال طراحی شد (80/0

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 17 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401